Skogs­fastigheter utan skogs­bruk

De skogsfastigheter som förvaltas av Strangells Stiftelse är lämnade till fri utveckling och ingen jakt förekommer.

Fritt växande skog för naturlig utveckling

Stora delar av skogarna är äldre bestånd men även tidigare aktivt brukade skogar ingår. På fastigheterna finns tre fäbodstugor samt ytterligare ett äldre ”kronotorp”. Stiftelsen innehar också ett kapital vars avkastning används för fastigheternas skötsel samt för utdelning.

Strangells Stiftelse äger sex skogsfastigheter, varav fyra i Jämtlands län och ett vardera i Västernorrlands respektive Gävleborgs län. Ytterligare ett stort skifte i Jämtlands län, som delvis är naturreservat och ägs av Naturskyddsföreningen i Jämtland – Härjedalen, är inkluderat i stiftelsens skötsel.

Skogspolicy – inget skogsbruk

I enlighet med stiftelsens stadgar ska skogsbruk inte bedrivas på fastigheterna, dessa ska lämnas till fri utveckling. Det innebär att ingen form av avverkning ska utföras i syfte att tillgodogöra sig virke. Produktionshöjande åtgärder som t.ex. gödsling, gallring och markavvattning skall inte heller genomföras.

Då delar av stiftelsens skogar har brukats aktivt och är i olika successionsfas kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra skötselåtgärder i syfte att gynna naturvärden i området t ex att stimulera lövinslag, sumpskogsbildning mm.

I vissa fall kan det också vara lämpligt att iordningställa anordningar för att göra fastighet eller del därav mera lättillgänglig för en större allmänhet. Det kan t.ex. handla om att märka ut vandringsled, sätta upp informationsskyltar m.m.

Ladda ner policydokument

Utifrån stiftelsens stadgar har en skogspolicy tagits fram.

Skogspolicy.pdf

Hitta till våra skogsfastigheter

Välkommen att besöka något av de skogskiften som ägs av Strangells Stiftelse.  • Söre 7:3 960 ha - 15 km öster om E45 Lit (vid Handog) (Kartan uppdateras snart)