Utlysningar för projektmedel

Strangells stiftelse är en utdelande stiftelse. Det innebär att, normalt sett, större delen av stiftelsens årliga avkastning delas ut.

Bidrag till forskning, projekt och aktiviteter

Utdelningsprinciper för större projekt

Stiftelsen utlyser en till två gånger per år möjligheten för aktörer att ansöka om större bidrag för genomförande av aktiviteter/utredningar som gagnar stiftelsens syfte och är i enlighet med stadgarna. Om du har en projektidé eller ett finansieringsbehov för ett större arbete i linje med stiftelsens inriktning kan du ansöka om stöd för detta. Normalt sett lämnar vi inte bidrag för löpande drift. Ansökningsperiod är öppen tills vidare .

Ansökningsprocessen är tvådelad:

  • Du ansöker genom att skicka in all information via formuläret här och bifogar ett dokument där du beskriver din idé och hur den avses genomföras och hur den bidrar till stiftelsens inriktning. Beskrivningen ska ej vara mer än motsvarande 2 A4-sidor samt en ungefärlig budget som beskriver kostnaderna. Vi gör en första bedömning av idén och förbereder en dialog med dig om vi bedömer att det verkar vara intressant att gå vidare till ansökningsfas 2. Denna första återkoppling får du inom 30 dagar.
  • Om vi vill gå vidare med din idé får du precisera tydligare vad du tänker göra, hur det är i linje med stiftelsens inriktning, hur budgeten kommer att fördelas inkl ev OH-kostnad, hur tidsplanen ser ut och hur du ser att resultaten ska kunna användas. Observera att stiftelsen tar ej på sig arbetsgivaransvar och förbehåller sig rätten att avbryta ansökningsprocessen om styrelsen i fas 2 gör en bedömning att idén ej är värd att stödja.

Utdelningsprinciper för projekt upp till 10 000 kr

Aktörer kan utan speciell utlysningsperiod, ansöka om bidrag upp till 10 000 kr för genomförande av egna aktiviteter i linje med stiftelsens huvudinriktning. Aktiviteterna ska genomföras inom Jämtlands, Västernorrlands eller Gävleborgs län. Om innevarande års tillgängliga belopp är förbrukat, eller av annat skäl som styrelsen beslutar, kan utlysningen stängas. Du får svar på din ansökan inom 30 dagar.

Ansök om medel

Projektmedel upp till 10 000 kr kan ansökas när som helst under året. Större summor söks under särskilda utlysningsperioder. Skicka in din ansökan via vårt formulär på följande sida.

Ansök om medel här

Policy för utdelning

Styrelsen har fastställt en policy för utdelning som baseras på stiftelsens stadgar. Dessa i sin tur har sin grund i det testamente som är grund för stiftelsen.

Utdelning kan ske till forskning, projekt eller aktiviteter som ”främjar naturskydd och i frihet levande vilda djur, samt till verksamheter i enlighet med förbundet Djurens Rätts inriktning för avskaffande av plågsamma experiment på djur. Exempel är att göra insatser för att bevara livskraftiga stammar, särskilt av rovdjur och fåglar, liksom att arbeta för fridlysning av däggdjur och fåglar. Prioritet skall vara inom norrlandslänen. Fördelningen beslutas av styrelsen”.

Mer om stiftelsens syfte